Welcome to Kaung Myat Thu
   Login    
  
  Sit Taung Housing Daik-U

စစ္ေတာင္းအိမ္ယာအအေပၚ စီစစ္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔
ေျမဝယ္ယူရာတြင္ စိစစ္ရမည့္အခ်က္မ်ား

1. ေျမကြက္တည္ေနရာႏွင့္ အလားအလာ

2. ေျမအမ်ိဳးအစား

3. ေျမကြက္တန္ဖိုုးေစ်းႏႉန္း (ဆိုုေစ်းႏွင့္အေလ ွ်ာ့အတင္း အေျခအေန)

4. ေျမကြက္အက်ယ္အဝန္း (နယ္နိမိတ္တုုိင္းတာ သတ္မွတ္သည့္ေျမပံုုႏွင့္ တိုုက္ဆိုုင္စစ္ေဆး၍ အမွန္အကယ္႐ိွမ႐ိွ လက္ေတြ. တုုိင္းၾကည့္ရန္)

5. အမည္ေပါက္ပိုုင္႐ွင္ ကိုုယ္တိုုင္ေရာင္းခ်ျခင္း ဟုုတ္မဟုုတ္

6. ပိုုင္ဆိုုင္မွုုအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ၊စာ႐ြက္ ၊စာတမ္းမ်ား အျပည့္အစံုု ႐ိွမ႐ိွ

7. ေရာင္းသူသည္ အမွန္တကယ္ ပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္ ၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ ႐ိွသူ ဟုုတ္မဟုုတ္

8. လိုုအပ္ပါက လင္ႏွင့္မယား ႏွစ္ဦးစလံုုးမွ လက္မွတ္ေရးထုုိး ေပးႏိုုင္ျခင္း ႐ိွမ႐ိွ

9. လုုိအပ္ပါက ဝယ္ယူမည့္အေၾကာင္းကိုု သတင္းစာတြင္ ေၾကာ္ျငာျခင္းကိုု လက္ခံ၊မခံ

10. လဲႊေျပာင္း ၊ ေရာင္းခ် ၊ ေပါင္ႏွံ ၊ စြန္.လႊတ္ ၊ လွဴဒါန္း ၊ အာမခံ တင္သြင္းထားျခင္း ႐ိွမ႐ိွ

11. ေျမကြက္အမွတ္ ၊ အိမ္အမွတ္

12. ေျမကြက္မ်က္ႏွာျပဳရာအရပ္

13. လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ကားဝင္ထြက္ႏိုုင္မွုု အေျခအေန

14. ေရဝပ္ ၊ မဝပ္ ႏွင့္ ေရဆင္းေကာင္းမေကာင္း

15. သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ေပၚ ေပါက္ႏိုုင္သည့္ အႏၱရာယ္ ႐ိွမ႐ိွ ( ျမစ္ေရႀကီးျခင္း၊ တာက်ိဳး၍ေရလ ွ်ံျခင္း၊ ထူးကဲဒီေရေၾကာင့္ျမဳပ္ျခင္း ၊ ျမစ္ေရတိုုက္စားျခင္း) (ပတ္ဝန္းက်င္ မီးေဘးအႏၱရာယ္႐ွိမ႐ိွ)

16. လ ွ်ပ္စစ္မီး ႐ိွမ႐ိွ

17. ေရရ႐ိွမွုု အေျခအေန

18. အနီးပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန

19. လမ္းမႀကီး ( ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားလိုုင္း) မွ မည္မ ွ် ကြာသည္

20. မိမိလုုပ္ကုုိင္မည့္ လုုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုုက္ညီမွုု ႐ိွမ႐ိွ

21. အနီးဆံုုးေစ်းႏွင့္ အနီးဆံုုးေက်ာင္းမ်ား

22. သစ္ပင္ႏွင့္ စားပင္မ်ား ပါဝင္မွုု

23. ျပန္ေရာင္းရန္ျဖစ္ပါက အလြယ္တကူ ျပန္ေရာင္း၍ရႏိုုင္၊ မရႏိုုင္

Credit : ေဇာ္ျမင့္ဦး
Sittaung Housing Daik-U


 

အလုပ္အင္တာဗ်ဴး အရည္အေသြးျမင့္မားလာရန္ နည္းလမ္းမ်ား
2014 ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိက ထိပ္တန္းအလုပ္မ်ား။
ယခုလုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အျမန္ခန္႕ထားရန္ရွိေသာ ရာထူးေနရာမ်ား
Pat Sajask in on a hockey card
Memes have Mars heyday
 
အလုပ္သမားအက်ိဴးခံစားခြင့္မ်ား ။
လုပ္ငန္းခြင္တြင္းမွာ ေပ်ာ္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား ။
လုပ္ငန္းခြင့္ႏွင္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရင့္က်က္သူျဖစ္ဖို႔ ။
အျမန္ ခန္႔ထားရန္ တြက္ လုိ အပ္ လွ်က္ ရွိေသာ ရာထူးမ်ား ။
♦ လုပ္ငန္းခြင္ အျမန္၀င္ေရာက္ ႏုိင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမန္ခန္႔ထားလုိေသာရာထူးမ်ား ♦
ေခါင္းေဆာင္တိုင္းရဲ႕ အထူးလိုအပ္ခ်က္ (မွန္ကန္ေသာ စိတ္ထားပ်ဳိးေထာင္ျခင္း)။
အလုပ္အင္တာဗ်ဴးသို႕ မဝတ္သြားသင့္သည့္ အဝတ္အစားမ်ား
ယုံၾကည္ထိုက္ေသာ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစဖုိ။
ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္။
အလုပ္လုပ္ၾကရာ၀ယ္ ။
ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ားရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း။
အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သိေကာင္းစရာမ်ား ။
 
 
ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြမွာ လုပ္ခ်င္သလား
ထိပ္တန္း ဂ်ပန္ဘဏ္ႀကီးမ်ား ျမန္မာတြင္ ရုံးခြဲဖြင့္ရန္ အၿပိဳင္အဆုိင္ႀကိဳးစားလာ
ျပည္တြင္း လုပ္သား ၃ သိန္းေက်ာ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ဟု ဆုိ
သူမ်ားထက္ ထူးျခားသာလြန္ေနေအာင္ ေတြးေခၚလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း။