Welcome to Kaung Myat Thu
   Login    
  
  အလုပ္အင္တာဗ်ဴး အရည္အေသြးျမင့္မားလာရန္ နည္းလမ္းမ်ား
အလုပ္ရွာေဖြေနသူ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မည္သို႕ပင္ ဥာဏ္အေကာင္းဆံုး ႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီဆံုးသူ ျဖစ္ေနေသာ္ လည္း၊ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးအတြက္
ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္တာလဲ ဟု သင္ ေမးခြန္း ထုတ္ပါလိမ့္မည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုျခင္းသည္ သင္ယူရေသာ အရည္အခ်င္း တစ္ခု
ျဖစ္ၿပီး၊ သင့္အေပၚ ပထမဆံုး ထင္ျမင္ခ်က္ေကာင္းေကာင္း ရရွိေစႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႕အတြက္ ဒုတိယအခြင့္အေရး ရရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ သင္၏ အလုပ္အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆိုမႈ အရည္အခ်င္းကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါ အခ်က္ကို ေလ့လာပါ။

 

ကိုယ္အမူအရာေကာင္းေအာင္ ေလ့က်င့္ပါ
မိမိကုိယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိေၾကာင္း ျပပါ။ ခႏၶာကိုယ္ မတ္မတ္ရပ္ပါ။ မ်က္လံုးျခင္း ဆံုေအာင္ၾကည့္ပါ။ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္သည့္ အခါ ခပ္တင္းတင္းလက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ပါ။
ပထမဆံုး မိမိအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ရရွိေစမည့္ ကိုယ္အမူအရာသည္ သင္၏ အင္တာဗ်ဳး အတြက္ အစေကာင္း သို႕မဟုတ္ အျမန္ဆံုးေသာအဆံုးသတ္တစ္ခု ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္ေလွ်ာက္မည့္ ရာထူး သို႕မဟုတ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္အဝတ္အစား ဝတ္လာပါ။

ယေန႕ လက္ရွိ casual dress code အရ သင္ အင္တာဗ်ဴး ဝင္သည့္အခါ “သူတို႕” ကဲ့သို႕ ဝတ္စားဆင္ယင္ခြင့္ မျပဳထားပါ။ အင္တာဗ်ဴး ေျဖရန္သြားသည့္အခါ မည္ကဲ့သို႕ ဝတ္စားဆင္ယင္ရမည္ ဆုိသည္ကို သိရန္ အေရးႀကီးၿပီး၊ ေကာင္းစြာ ဖီးလိမ္း ျပင္ဆင္သြားရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ သင္ အင္တာဗ်ဴးသြားမည့္ ကုမၸဏီ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ သင္အလုပ္ေလွ်ာက္ထား မည့္ ရာထူးေပၚ မူတည္၍ သင့္အေနျဖင့္ suit ဝတ္သင့္သလား၊ သို႕မဟုတ္ သိပ္ formal မဟုတ္သည္ကို ဝတ္သြားမည္လား ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက အင္တာဗ်ဴး မသြားခင္ ကုမၸဏီသို႕ ဖုန္းလွမ္းဆက္ၿပီး၊ ကုမၸဏီ၏ dress code ကို ေမးျမန္းႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။

 

နားေထာင္ပါ
အင္တာဗ်ဴးစတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အင္တာဗ်ဴးသူသည္ သင့္အား တိုက္႐ိုက္ သို႕မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ သိသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာျပေပးေနမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မနားေထာင္ေနပါက၊ သင့္အေနျဖင့္ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အေရးတစ္ခုကို လက္လြတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ သူတစ္ပါး ေျပာၾကားမႈကို အာ႐ံုစိုက္နားေထာင္မႈႏွင့္ ၄င္းသူ ေျပာၾကားေနသည္မ်ားကို သင္နားေထာင္ေနေၾကာင္း အသိေပးျခင္းတို႕လည္း ပါဝင္ပါသည္။ အင္တာဗ်ဴးသူအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး၊ ယင္း၏ စတိုင္ႏွင့္ ႏႈန္းထား အတုိင္း လိုက္မီေအာင္ ေနပါ။

 

စကားအမ်ားႀကီး မေျပာပါႏွင့္
အင္တာဗ်ဴးသူအား သူသိသင့္သည္ထက္ ပိုမိုေျပာၾကားျခင္းသည္ မျပင္ဆင္ႏုိင္ေသာ အမွားတစ္ခု ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုရန္ ႀကိဳတင္မျပင္ဆင္ထားခဲ့ပါက၊ အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းမ်ား ေျဖဆိုသည့္အခါ ေရာက္တက္ ရာရာ ေျပာဆိုမိၿပီး၊ ရံဖန္ရံခါတြင္ အလုပ္ခန္႕ခ်င္စိတ္ ေပ်ာက္သြားသည့္အထိ ေျပာဆိုမိတတ္ပါသည္။ အလုပ္ေခၚစာ ကို ျပန္လည္ဖတ္ရႈၿပီး၊ ၄င္းရာထူးအတြက္ လိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္ မိမိႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေျပာဆိုမိေစရန္ အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ထားသင့္ပါသည္။

 

အရမ္းမေရာပါႏွင့္
အင္တာဗ်ဴးေမးသူသည္ အလုပ္စကားေျပာဆိုရန္ သင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ေတြ႕ဆံုမႈသည္ သူငယ္ခ်င္းသစ္ တစ္ေယာက္ ရရန္အတြက္ မဟုတ္ပါ။ အင္တာဗ်ဴးေမးသူ၏ အျပဳအမူကို လိုက္၍ သင္၏ အျပဳအမူကို ထိန္းညႇိရမည္ ျဖစ္သည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသည့္အခါ သြက္သြက္လက္လက္ႏွင့္ တက္တက္ႂကြႂကြရွိေနရန္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား ျပန္လည္ေမးျမန္းရန္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း၊ သင့္အေနျဖင့္ အလုပ္ရွာေနေသာ သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ထက္ ေက်ာ္လြန္မႈ မရွိေစရန္ သတိျပဳပါ။

 

သင့္ေတာ္မည့္ စကားအသံုးအႏႈန္းကို အသုံးျပဳပါ
သင္သည္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုေနခ်ိန္တြင္ ပ႐ိုဖက္ရွင္နယ္ဆန္သည့္ စကားအသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ေျပာဆိုသင့္သည္ ဆိုသည္ကို အထူးေျပာရန္ လိုအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ မသင့္ေတာ္သည့္ ဘန္းစကားလံုးမ်ား၊ သို႕မဟုတ္ အသက္၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး သို႕မဟုတ္ လိင္ကြဲျပားမႈတို႕ကို ရည္ညႊန္းသည့္ စကားလံုးမ်ားကို မေျပာမိေစရန္ သတိထားပါ။ ၄င္းအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သင့္အား အခန္းထဲမွ အျမန္ဆံုးႏွင္ထုတ္ခံရေစႏိုင္ပါသည္။

 

ဘဝင္မျမင့္ပါႏွင့္
သင္၏ ဟန္ပန္အမူအရာသည္ အင္တာဗ်ဴးေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑အျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း၊ professional ဆန္ျခင္းႏွင့္ ၾသတၱပၸတရားရွိျခင္းတို႕အၾကား ခ်ိန္ညွိ၍ သင့္ေတာ္သည့္ အမူအရာ ရွိေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သင္၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို ျပသရန္အတြက္ စြမ္းရည္ျပသႏိုင္ခ်ိန္တြင္ပင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ လြန္ကဲျခင္းသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အလြန္အမင္းခ်ဳပ္ထိန္းထားျခင္းကဲ့သို႕ပင္ ဆိုးဝါးပါသည္။
ေမးခြန္းမ်ား ေျဖဆိုရာတြင္ သတိထားပါ။
အင္တာဗ်ဴးသူမ်ားမွ သင့္အား တစ္စံုတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ခ်ိန္အေၾကာင္းကို ဥပမာေပး ေျပာခိုင္းပါက၊ ၄င္းတို႕သည္ အမူအက်င့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ထို ေမးခြန္းမ်ဳိးသည္ အတိတ္က သင္၏ အျပဳအမူကို ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္ ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဥပမာတစ္ခုခု မေပးႏိုင္ခဲ့ပါက၊ သင္သည္ ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိ႐ံုသာမကာ၊ သင္၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို သက္ေသျပႏုိင္ၿပီး၊ မိမိ၏ စြမ္းရည္မ်ားအေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရရွိသည့္ အခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္ လိုက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

 

ေမးခြန္းမ်ား ေမးပါ
အလုပ္ေလွ်ာက္သူ အမ်ားအျပားသည္ ၄င္းတို႕အား ေမးခြန္းေမးရန္ ရွိပါသလားဟု ေမးသည့္အခါ “မရွိပါ” ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကား ေလ့ရွိသည္။ ၄င္းအေျဖသည္ လံုးဝ မွားယြင္းပါသည္။ ကုမၸဏီအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈ႐ွိေၾကာင္း ျပသသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရန္ အသင့္ျဖစ္ေနမႈသည္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုနည္းအား သိ႐ွိနားလည္မႈတစ္ခု အျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္းျဖင့္ ၄င္းအလုပ္ေနရာသည္ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ အလုပ္တစ္ခု ဟုတ္၊ မဟုတ္ သိ႐ွိခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အင္တာဗ်ဴးေနခ်ိန္ သင့္အား ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေသခ်ာနားစိုက္ထားၿပီး၊ ပိုမိုသိ႐ွိလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ေမးခြန္းမ်ား သင္ ေမးျမန္းသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 

အလုပ္အရမ္းလိုခ်င္ေနေၾကာင္း မျပသပါႏွင့္။
“ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မကို ေက်းဇူးျပဳ၍ အလုပ္ခန္႕ေပးပါ” ဟူ၍ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုမႈကို စတင္ခ်ဥ္းကပ္ပါက၊ သင္သည္ အလုပ္ အရမ္းလိုအပ္ေနေၾကာင္း ျပသေနၿပီး၊ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းသည့္ပံု ျဖစ္ေစပါသည္။ အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆိုေနခ်ိန္တြင္ ဤ အခ်က္ (၃) ခ်က္ကို သတိရပါ – ေအးေအးေဆးေဆးရွိပါ။ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိပါ။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ ရွိပါ။ (3 Cs = Cool, Calm and Confident) သင္သည္ ယခုအလုပ္ကို လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ကိုယ့္ကိုယ့္ကို ေကာင္းေကာင္းသိ႐ွိသည္ မဟုတ္လား။ အင္တာဗ်ဴးသူ အေနျဖင့္ သင္ ဤ အလုပ္ကို လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိေစရန္ ျပသပါ။

Credit :     myanmarjobsdb 

အလုပ္အင္တာဗ်ဴး အရည္အေသြးျမင့္မားလာရန္ နည္းလမ္းမ်ား
2014 ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိက ထိပ္တန္းအလုပ္မ်ား။
ယခုလုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အျမန္ခန္႕ထားရန္ရွိေသာ ရာထူးေနရာမ်ား
Pat Sajask in on a hockey card
Memes have Mars heyday
 
အလုပ္သမားအက်ိဴးခံစားခြင့္မ်ား ။
လုပ္ငန္းခြင္တြင္းမွာ ေပ်ာ္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား ။
လုပ္ငန္းခြင့္ႏွင္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရင့္က်က္သူျဖစ္ဖို႔ ။
အျမန္ ခန္႔ထားရန္ တြက္ လုိ အပ္ လွ်က္ ရွိေသာ ရာထူးမ်ား ။
♦ လုပ္ငန္းခြင္ အျမန္၀င္ေရာက္ ႏုိင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမန္ခန္႔ထားလုိေသာရာထူးမ်ား ♦
ေခါင္းေဆာင္တိုင္းရဲ႕ အထူးလိုအပ္ခ်က္ (မွန္ကန္ေသာ စိတ္ထားပ်ဳိးေထာင္ျခင္း)။
အလုပ္အင္တာဗ်ဴးသို႕ မဝတ္သြားသင့္သည့္ အဝတ္အစားမ်ား
ယုံၾကည္ထိုက္ေသာ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစဖုိ။
ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္။
အလုပ္လုပ္ၾကရာ၀ယ္ ။
ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ားရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း။
အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သိေကာင္းစရာမ်ား ။
 
 
ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြမွာ လုပ္ခ်င္သလား
ထိပ္တန္း ဂ်ပန္ဘဏ္ႀကီးမ်ား ျမန္မာတြင္ ရုံးခြဲဖြင့္ရန္ အၿပိဳင္အဆုိင္ႀကိဳးစားလာ
ျပည္တြင္း လုပ္သား ၃ သိန္းေက်ာ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ဟု ဆုိ
သူမ်ားထက္ ထူးျခားသာလြန္ေနေအာင္ ေတြးေခၚလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း။